เลือกแตกต่างอย่างสร้างสรรค์

มนุษย์ทุกคนเป็นสัตว์สังคมและต้องการการยอมรับจากทุกคนในสังคม การปรับตัวเข้าหากันจึงเป็นสิ่งจำเป็น ดังคำกล่าวที่ว่า “เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม” แต่หลายๆ ครั้ง เรามักจะเกิดความรู้สึกว่า สิ่งที่คล้อยตามไปกับสังคมนั้นๆ กลับไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเสมอไป เช่น ตัวเองเป็นคนสันโดษ แต่เพื่อนๆ ชอบปาร์ตี้สังสรรค์ บางคนรู้จักประหยัดมัธยัสถ์ แต่คนส่วนใหญ่ใช้สินค้าแบรนด์เนม...