ความจริงแท้ในหลักฟิสิกส์ควอนตัม

ในยุคสมัยก่อนวิทยาศาสตร์สามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในธรรมชาติได้ แต่ต่อมาได้มีการศึกษาลงลึกถึงส่วนที่เล็กที่สุดในระดับอะตอม พบปรากฏการณ์แปลกๆ ที่วิทยาศาสตร์เดิมไม่สามารถอธิบายได้ จึงได้มีการคิดทฤษฎีใหม่ที่พัฒนามาจากทฤษฎีสัมพันธภาพของไอนสไตน์ ชื่อทฤษฎีฟิสิกส์ควอนตัม (Quantum Physics) ที่หักมุมกับความคิดแบบเก่าที่ตั้งอยู่บนวิทยาศาสตร์กายภาพ โดยเนื้อหาใจความยากจะทำความเข้าใจได้โดยคนทั่วๆ ไป คำถามคือ คุณเคยรู้สึกอยู่ตลอดเวลาหรือไม่ว่ามีสิ่งผิดปกติอยู่ในคำอธิบายสรรพสิ่งต่างๆ รอบตัวคุณ เพียงแต่เราตอบไม่ได้ว่ามันคืออะไร...