CSR…ความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม ที่ทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญ

CSR (Corporate Social Responsibility) หรือความหมายในภาษาไทยว่า “ความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม” นั้น  กำลังเป็นกระแสที่ทุกองค์กรในปัจจุบันต่างให้ความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับ “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)” เช่น พนักงาน ประชาชน ลูกค้า คู่ค้า เป็นต้น เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

ในอดีตการทำธุรกิจนั้นต่างมุ่งเน้นถึงผลกำไรเป็นหลัก จนละเลยการให้ความสำคัญกับพนักงาน ลูกค้า ประชาชน และชุมชนโดยรอบ และในบางครั้ง การดำเนินธุรกิจดังกล่าวอาจส่งผลเสียต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ เช่น เกิดการบุกรุกป่าไม้ มีการปล่อยน้ำเสียและควันพิษในกระบวนการผลิต เกิดการกดขี่แรงงาน ขาดสวัสดิการที่ดี มีการตั้งราคาสินค้าที่ไม่เป็นธรรม เป็นต้น ทั้งหมดนี้ถือเป็นการดำเนินธุรกิจอย่างไร้คุณธรรม ผลที่ได้อาจเกิดการต่อต้าน คว่ำบาตรจากประชาชน และอาจขยายผลบานปลายจนกระทบต่อความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจได้

กระบวนการ CSR จึงได้เข้ามามีบทบาทที่สำคัญในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูและพัฒนา อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อสังคม โดยจะต้องมุ่งไปในแนวทางที่มีความสอดคล้องต่อธุรกิจ เช่น การปลูกป่า การลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สำหรับองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งการดำเนินกิจกรรมด้าน CSR นี้ ไม่ได้เป็นการลงทุนเพื่อแสวงหากำไร หากแต่เป็นการคืนกำไรกลับสู่สังคม ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง และใช้ระยะเวลานาน จึงไม่คุ้มค่าต่อการทำเพื่อสร้างเสริมภาพลักษณ์เพียงเพื่อให้องค์กรดูดี หากแต่เป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การยกย่องในแง่ของการลงทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นอันจะเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ธุรกิจ ให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

หมายเหตุ : ขอขอบคุณภาพถ่ายต่างๆ จากเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต

Credit : น.ศ. ฝึกเขียน 1407