เครื่องตัดไฟฟ้ารั่ว…อุปกรณ์ป้องกันภัยจากไฟฟ้า

เครื่องตัดไฟฟ้ารั่ว หรือ เครื่องตัดวงจรเมื่อมีกระแสไฟฟ้ารั่วลงดิน หรือที่เรียกติดปากกันตามยี่ห้อว่า “เซฟ ที คัท” นั้น เป็นอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูดที่มีราคาไม่แพง แต่กลับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเครื่องตัดไฟฟ้ารั่ว จะทำหน้าที่เป็นสวิตช์อัตโนมัติที่สามารถปลดวงจรได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้เมื่อมีการตรวจจับความแตกต่างของกระแสไฟฟ้า หรือมีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลลงดินในปริมาณที่มากกว่าค่าที่กำหนดไว้โดยเครื่องตัดไฟรั่วนี้ มักจะใช้เป็นอุปกรณ์เสริมเพื่อป้องกันร่วมกับระบบสายดิน ในการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูดกรณีที่เครื่องใช้ไฟฟ้าเกิดการชำรุดหรือมีกระแสไฟฟ้ารั่วเกิดขึ้น

เครื่องตัดไฟฟ้ารั่วมีอยู่หลายประเภทในท้องตลาด แต่ในที่นี้ขอแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  เครื่องตัดไฟฟ้ารั่วที่ตัดกระแสลัดวงจรได้ (RCBO) สามารถใช้ตัดไฟฟ้าได้ทั้งเหตุไฟฟ้ารั่วและ เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร และเครื่องตัดไฟฟ้ารั่วที่ไม่สามารถตัดกระแสลัดวงจร (RCCB) ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ร่วมกับฟิวส์หรือเบรกเกอร์ทุกครั้ง เพื่อให้การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ที่สำคัญควรติดตั้งทั้งเครื่องตัดไฟฟ้ารั่วและระบบสายดิน เพราะเครื่องตัดไฟฟ้ารั่ว จะทำงานก็ต่อเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายแล้วเท่านั้น หากเครื่องทำงานช้า อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ แต่หากติดตั้งระบบสายดิน จะช่วยให้กระแสไฟฟ้าที่รั่ว สามารถไหลลงดินได้อย่างสะดวก  โดยไม่ผ่านร่างกาย ทำให้เครื่องตัดไฟฟ้ารั่วสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันอัคคีภัย  อันเนื่องมาจากสาเหตุไฟฟ้าลัดวงจร

เพราะไฟฟ้าแม้จะช่วยให้เราสะดวกสบาย แต่หากใช้อย่างไม่ถูกวิธี หรืออุปกรณ์ไม่มีมาตรฐาน ก็อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พักอาศัยที่ไม่มีการติดตั้งเครื่องตัดไฟฟ้ารั่วหรือสายดิน เพราะฉะนั้นจึงควรระลึกไว้เสมอว่า วงจรไฟฟ้าที่ไม่มีการป้องกัน เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่มีมาตรฐานหรือชำรุด เป็นอันตรายทั้งต่อตนเอง คนที่คุณรัก และอาจรุนแรงจนเป็นเหตุเพลิงไหม้ลุกลามได้

หมายเหตุ : ขอขอบคุณภาพถ่ายต่างๆ จากเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต

Credit : น.ศ. ฝึกเขียน 1720You may also like...