บทสวดพระคาถามหาจักรพรรดิ (พร้อมคำแปล)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ( 3 ครั้ง )

[ ก่อนสวดหายใจลึกๆ นึกถึงภาพหลวงปู่ดู่ ]

นะโมพุทธายะ  (พระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ในภัทรกัปป์นี้ อันได้แก่ นะ – พระกกุสันโธพุทธเจ้า ,โม – พระโกนาคมโนพุทธเจ้า  , พุท – พระกัสสโปพุทธเจ้า, ธา – พระศรีศากยมุนีโคตโมพุทธเจ้า, ยะ -พระศรีอริยเมตไตยโยพุทธเจ้า )  พระพุทธะไตรรัตนะญาณ  (สุดยอดของ ศีล สมาธิ ปัญญา)  มณีนพรัตน์  (สมบัติจักรพรรดิ อันได้แก่สมบัติหลัก 7 ประการ ได้แก่ จักรแก้ว ช้างแก้ว ม้าแก้ว ขุนพลแก้ว ขุนคลังแก้ว นางแก้ว แก้วมณี)  สีสะหัสสะ สุธรรมา (สีสะ – ความคิด , หัสสะ – การกระทำ , สุธรรมา -การรู้ทั้ง 3 โลกธาตุ)  พุทโธ ธัมโม สังโฆ (พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์)  ยะธาพุทโมนะ (พระศรีอริยเมตไตรย)  พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา  (การบูชาพระรัตนตรัย) อัคคีทานัง วะรังคันธัง (ไฟเผาทำลายกิเลสทั้งภายนอกภายใน) สีวลี จะมหาเถรัง (พระสีวลีเถระเจ้า ผู้เป็นเลิศทางลาภสักการะ)  อะหังวันทามิ ทูระโต  (ขอนมัสการสถานศักดิ์สิทธิ์ทุกสถาน ) อะหังวันทามิ ธาตุโย (ขอนมัสการพระบรมสารีริกธาตุทั่วทั้งแสนโกฏิจักรวาล) อะหังวันทามิ สัพพะโส พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ  (ขอนมัสการโดยประการทั้งปวงในพระพุทธศาสนาด้วยเทอญ) 

_456_145 (1)

 

คำอธิษฐานสัพเพทั้งสามแดนโลกธาตุ

ข้าพเจ้า …(นามของท่าน)…ผู้เป็นผู้รับใช้พระพุทธศาสนา ขอนอบน้อมและน้อมนำบารมีรวมแห่งพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอริยบุคคลทุกชั้นภูมิ พระโพธิสัตว์ และพระบรมมหาจักรพรรดิทุก ๆ พระองค์ โดยตั้งแต่อดีต ปัจจุบันและอนาคต โดย มีบารมีรวมของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญเป็นที่สุด ขอพระบารมี อันหาที่สุดมิได้นี้ โปรดจงส่งไปให้ถึงภพภูมิต่างๆทั้งหลายในทั่วทั้ง 3 แดนโลกธาตุ อันประกอบไปด้วยเทพ 6 ชั้น พรหม 20 ชั้น เทพพรหมทุกชั้นฟ้ามหาสมุทรโดย ทั่วทั้งหมื่นแสนโกฏิจักรวาล เทพพรหมเทวาที่เกี่ยวพันกับหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า เทพพรหมเทวาที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า โดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคต ท่านปู่พระอินทร์เจ้าฟ้า ท่านท้าวจตุมหาราชทั้ง 4 พระยายมราชพร้อมด้วยบริวารทั้งหมด พระศรีสยามเทวาธิราชทุกๆพระองค์ วีรบุรุษและวีรสตรีทั้งหลาย ที่คอยปกป้องรักษาแผ่นดินสยาม โอปาติกะทั้งหลาย พระฤาษีและดาบสทั้งหลาย ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองทุกๆจังหวัด พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พระราหูวราหก เจ้ากรุงพาลี แม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระโพสพ พระเพลิง พระพาย พระพิรุณ พญาครุฑ-พญานาคพร้อมด้วยบริวาร คนธรรพ์ ชาวเมืองลับแล และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้าได้เคยไปอธิษฐานไว้ ตลอดจนถึง สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย สรรพสัตว์ในดินแดนอบายภูมิทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้น ขอโปรดจงได้รับมหากุศลผลบุญบารมีนี้ โดยถ้วนทั่วทุกตัวตน ทุกคนทุกท่าน เทอญ…
(ตั้งใจโน้มนำบุญและแผ่บุญออกไปด้วยบทสัพเพฯ)

บทอัญเชิญพระเข้าตัว (แผ่เมตตา)

สัพเพพุทธา สัพเพธัมมา สัพเพสังฆา พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญ จะยังพลัง อรหันตานัญ จะ เตเชนะรักขัง พันธามิ สัพพะโส
(สวด ๕ จบ)

พุทธัง อธิษฐามิ ธัมมัง อธิษฐามิ สังฆัง อธิษฐามิ

หมายเหตุ : ขอขอบคุณภาพถ่ายต่างๆ จากเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต

Credit : Sook 62723