ตั้งครรภ์เมื่ออายุเกิน 35 ปี

ทางการแพทย์มีการระบุช่วงอายุของกลุ่มที่เรียกว่าตั้งครรภ์ตอนอายุมากคือช่วงอายุที่มากกว่า 35 ปีขึ้นไป ซึ่งปัจจุบันแม่ท้องกลุ่มนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพราะเหตุผลที่ผู้หญิงมีการศึกษาสูงขึ้น มีหน้าที่การงานรับผิดชอบมากขึ้น และหากคุณแม่ตั้งครรภ์เมื่ออายุมากแล้วนั้นจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง ซึ่งตามข้อมูลนั้นคุณแม่ที่อายุมากอาจมีอาการเหนื่อยง่ายกว่า มีความเสี่ยงต่อการผ่าตัดคลอดเพราะมดลูกบีบรัดตัวไม่ดี หรือตกเลือดหลังคลอดได้ และอาจมีโรคแทรกซ้อนอื่นๆ เกิดขึ้นได้มากกว่าปกติหากขาดการดูแลที่ดี เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ในขณะที่ช่วงอายุประมาณ 20-30 ปี ถือเป็นระยะเวลาที่ดีและเหมาะสมกับการตั้งครรภ์ เนื่องจากร่างกายมีความแข็งแรง สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดในช่วงตั้งครรภ์และความเจ็บปวดจากการบีบรัดตัวของมดลูกขณะคลอดได้ดี

จากข้อมูลของหน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทำการวิจัยค่าชีวเคมีทั้งค่า PAPP-A และ free beta HCG ในช่วงอายุ 10-14 สัปดาห์ รวมทั้งค่าชีวเคมี AFP, hCG, uE3(Estrial) ซึ่งเป็นค่าปกติของคนไทยเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากค่าเหล่านี้จะแตกต่างกันในแต่ละเชื้อชาติ รวมทั้งประวัติการเป็นเบาหวาน การมีความผิดปกติของระยะ Neural Trule น้ำหนักของมารดา อายุของมารดา จะมีผลต่อการคำนวณหาความเสี่ยงต่อการเกิดทารกดาวน์ และกลุ่ม Trisomy 18 ได้ ปกติแล้วในมารดาที่อายุเกิน 35 ปี แพทย์มักให้คำแนะนำทางพันธุศาสตร์ ให้ทำการเจาะน้ำคร่ำ หากแต่ความเสี่ยงจากการเจาะน้ำคร่ำจะพลได้ร้อยละ 0.5 ซึ่งอาจทำให้คุณแม่บางคนมีความลังเลที่จะเจาะน้ำคร่ำ คุณแม่อาจมีทางเลือกมาเจาะเลือดหาค่าชีวเคมีในช่วงไตรมาสแรกร่วมกับการตรวจวัด NT จากอัลตราซาวนด์ ซึ่งจะให้เปอร์เซ็นต์การตรวจพบทารกดาวน์สูงถึงร้อยละ 80-90 แล้วจึงตัดสินใจ หากมีความเสี่ยงสูงค่อยมาเจาะน้ำคร่ำ แต่ถ้าความเสี่ยงต่ำก็อยู่ที่คุณแม่ว่าจะตัดสินใจเลยว่าจะเสี่ยงหรือไม่ที่จะไม่เจาะน้ำคร่ำ ส่วนการตรวจค่าชีวเคมีในช่วงอายุ 15-21 สัปดาห์นั้นจะได้การตรวจพบทารกดาวน์ร้อยละ 60 ซึ่งจะเป็นการตรวจคัดกรองทารกดาวน์ในคุณแม่ที่อายุน้อยกว่า 35 ปี มากกว่าจะแนะนำให้คุณแม่อายุเกิน 35 ปี

คุณแม่ที่ตั้งครรภ์ที่อายุเกิน 35 ควรปรึกษาสูติแพทย์เพื่อขอคำแนะนำในการปฏิบัติตัวหรือรับการตรวจคัดกรองหรือการตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ ว่ามีโอกาสเป็นทารกดาวน์หรือมีโครโมโซมผิดปกติหรือไม่ คุณแม่จะได้มีเวลาในการตัดสินใจ เพื่อให้ได้ลูกน้อยที่สมบูรณ์แข็งแรง

หมายเหตุ : ขอขอบคุณภาพถ่ายต่างๆ จากเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต

1098