Brand ใครคิดว่าไม่สำคัญ

การดำเนินธุรกิจใดๆ ให้ประสบความสำเร็จได้นั้น  Brand นับเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญ ในการสร้างการรับรู้ ความเชื่อมั่น ก่อให้เกิดความภักดีของผู้บริโภค ในความเป็นเอกลักษณ์ของตัวผลิตภัณฑ์หรือองค์กร  Brand จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ ตราสินค้า หากแต่เป็นภาพลักษณ์ ที่สร้างสมประสบการณ์ในด้านต่างๆ ก่อให้เกิดการรับรู้ เป็นภาพความทรงจำที่มีชีวิตของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์และองค์กร

ดังนั้นการสร้าง Brand จึงมีส่วนสำคัญ ต่อการสร้างความสำเร็จ โดยจะต้องมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจในมิติต่างๆ ได้แก่ มิติประโยชน์การใช้สอย มิติทางด้านสังคม ว่ามีความเหมาะสมกับผู้บริโภคกลุ่มใด มิติด้านความคิดจิตใจ เป็นความรู้สึกเมื่อได้มารับรู้ สัมผัส และมิติด้านจิตวิญญาณ หมายถึงคือสร้างการรับรู้และการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการนำเสนอภาพลักษณ์และสัมผัสที่ดี เพื่อสร้างประสบการณ์ และความเชื่อมั่นใน Brand ต่อผู้บริโภค

นอกจากนี้กระบวนการที่สำคัญในการสร้าง Brand ก็คือ การรู้จักตนเอง รู้จักกลุ่มเป้าหมาย เพื่อการกำหนดบุคลิกและจุดยืน ตลอดจนการออกแบบสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่า พร้อมสื่อสารเรื่องราวของ Brand ผ่านรูปแบบการสื่อสารต่างๆ ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อก่อให้เกิดการรับรู้ การจดจำ ชื่นชอบ และความจงรักภักดี ใน Brand แต่เหนือสิ่งอื่นใด ความซื่อสัตย์ และคุณภาพ ก็ยังคงเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคคาดหวัง และพร้อมให้การสนับสนุนต่อ Brand ที่มีความจริงใจต่อผู้บริโภคเช่นเดียวกัน

หมายเหตุ : ขอขอบคุณภาพถ่ายต่างๆ จากเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต

Credit : น.ศ. ฝึกเขียน 575