ค่านิยมที่ไม่ดีในการทำงาน

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์หรือค่านิยมที่ไม่ดีในการทำงานคือภัยร้ายต่อการเจริญก้าวหน้าขององค์กร หากองค์กรใดที่บุคลากรภายในส่วนใหญ่ประพฤติปฏิบัติกันเป็นประจำ แล้วไม่ดำเนินการแก้ไขโดยการสร้างค่านิยมใหม่ที่ดีเพื่อเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมภายในองค์กร อาจจะส่งผลให้องค์กรนั้นประสบปัญหาเรื่องการแข่งขันได้ เช่น บุคลากรส่วนใหญ่จะไม่กล้าที่จะคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ซึ่งความคิดเล็กๆ อาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ หรือบรรยากาศการทำงานจะเป็นลักษณะการแบ่งพรรคแบ่งฝ่ายสูงมีแนวโน้มที่เกิดความขัดแย้งอยู่ตลอด  ส่งผลให้บุคลกรที่มีความรู้ ความสามารถ ความมุ่งมั่นสูงอยู่ทำงานได้ไม่นานก็เกิดการลาออกไป สำหรับตัวอย่างค่านิยมที่ไม่ดีในการทำงานขององค์กรชั้นนำแห่งหนึ่งที่ใช้รณรงค์อยู่ภายในและมีการเปิดเผย คือหลัก 6B (Ble – Bee – Bai – Boa – Block – Blame)  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • Ble – “เบิ้ล” : แบบดูถูกกัน ทับถมกัน สบประมาทกัน คนอื่นแย่กว่า เป็นต้น
  • Bee – “บี้” : กัน กดดัน เร่งรัด จี้เอา ทำให้คนเครียด สับสน รนราน
  • Bai – “ใบ้” : เงียบไว้ อมภูมิ แกล้งโง่ แกล้งเงียบ (กลัวงานเข้า ไม่เอางาน) ไม่ตัดสินใจ ลอยไปเรื่อยๆ
  • Boa – “โบ้ย” : โยนไปให้คนอื่น โยนความผิด โยนงาน โทษคนอื่น
  • Block – “บล็อค” : กีดกันความคิดคนอื่น ทำลายจินตนาการ กลัวไปหมด ห้ามไปทุกเรื่อง ไม่กล้าเสี่ยง
  • Blame – “เบลม” : ตำหนิ ต่อว่า ดับกำลังใจ ด่วนพิพากษาคนอื่น โทษคนอื่น ไม่ดูให้จบกระบวนการ

แหล่งที่มา : SCG , อ.วรภัทร์ ภู่เจริญ

หมายเหตุ : ขอขอบคุณภาพถ่ายต่างๆ จากเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต

Credit : Sook Plengchan 18646