“ฮิญาบ” ผ้าปิดบังรูปหน้า เพื่อศาสนาและรักษาพรหมจรรย์

ทุกศาสนาล้วนสอนให้คนเป็นคนดีและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขผ่านหลักคำสอนและบทบัญญัติทางศาสนา เฉกเช่นสตรีมุสลิมในศาสนาอิสลาม ที่ต้องมีผ้าคลุมศีรษะ ซึ่งหลายคนอาจคิดว่าการคลุมศีรษะนี้เป็นเพียงประเพณี หากแต่แท้ที่จริงแล้ว การคลุมผ้า หรือ ฮิญาบ นั้นถือเป็นบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม อันเป็นกุศโลบายเพื่อการรักษาไว้ซึ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม และความปลอดภัยของสตรี

ฮิญาบ แปลว่า ปิดกั้น การคลุมฮิญาบของสตรีมุสลิมนั้น โดยทั่วไปจะคลุมเกือบทั้งตัว โดยจะเปิดเผยแค่ใบหน้าและฝ่ามือ ส่วนการคลุมฮิญาบที่ปิดจนเหลือแต่ลูกตานั้น เป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันเพื่อป้องกันตนเองจากความไม่ดีไม่งามทางสังคม (ฟิตนะห์) เช่น การถูกหยอกล้อ การโดนพูดจาแทะโลมในเชิงชู้สาว เป็นต้น การคลุมฮิญาบ จึงช่วยปกปิดรูปกายของสตรี ลดสิ่งเร้าทางเพศและความคิดที่ไม่เหมาะสมของบุรุษที่มีต่อสตรี จากการมองรูปกาย สิ่งนี้จึงช่วยให้สังคมสงบสุข ลดปัญหาอาชญากรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการข่มขืน การกระทำอนาจารและเป็นการปลูกฝังลูกหลานให้รู้จักการรักนวลสงวนตัวไม่ชิงสุขก่อนห่าม

การคลุมฮิญาบ ต้องใช้ความอดทนสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสภาพอากาศของภูมิภาคเอเชีย และประเทศไทย ซึ่งมีอากาศร้อน ดังนั้นจึงต้องชื่นชมสตรีมุสลิมที่มีความศรัทธาและปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามได้อย่างเคร่งครัด ไม่ขาดตกบกพร่อง เราจึงควรมองเพื่อนต่างศาสนาด้วยความเข้าใจ ให้ความเคารพและเรียนรู้หลักปฏิบัติที่ดีงามอันจะช่วยให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติ สังคมทีแต่ความสงบสุข

หมายเหตุ : ขอขอบคุณภาพถ่ายต่างๆ จากเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต

Credit : น.ศ. ฝึกเขียน 1087