ดวงตา อวัยวะที่ต้องดูแลเป็นพิเศษในผู้สูงอายุ

ดวงตาเป็นหน้าต่างของดวงใจ แต่เมื่อเวลาผ่านไป หน้าต่างของดวงใจย่อมมีความร่วงโรยไปตามกาลเวลา ดังนั้นเรื่องของดวงตาในผู้สูงอายุนั้น ควรเป็นที่ต้องให้ความสำคัญ เพื่อรักษาหน้าต่างแห่งดวงใจของท่าน ให้มีความสดใส มองเห็นโลกใบนี้ต่อไปได้อย่างสวยงาม ชัดเจน

เมื่อมนุษย์เรามีอายุเพิ่มมากขึ้น สังขารย่อมร่วงโรย ถดถอย ดวงตาก็เช่นเดียวกัน การที่เราสามารถมองเห็นได้นั้นเพราะอาศัยจอประสาทตา (Retina) ในการทำหน้าที่รับภาพ แต่เมื่อมีการใช้งานไปนานๆ จอประสาทตาย่อมมีความเสื่อมถอย ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการมองเห็นนั้นไม่ชัดเจนเท่าที่ควร

นอกจากความเสื่อมของอวัยวะแล้ว อายุที่เพิ่มมากขึ้น ย่อมส่งผลให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ตามมา เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือด ตลอดจนการใช้ยาบางชนิดมาเป็นเวลานานๆ อย่างยากดภูมิคุ้มกัน ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่ง ที่มีผลกระทบต่อการมองเห็นเช่นเดียวกัน

เพื่อเป็นการรักษาดวงตาอันเป็นที่รักนี้ ให้มีความสดใสไปนานๆ เมื่ออายุเริ่มมากขึ้น ในวัยตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ควรมาตรวจสุขภาพดวงตาทุกปี หลีกเลี่ยงการมองในพื้นที่มีแสงจ้า การเพ่งจอคอมพิเตอร์หรือโทรทัศน์เป็นเวลานานๆ หากจำเป็นควรสวมใส่แว่นที่มีประสิทธิภาพในการกรองแสง รวมถึงหากมีโรคประจำตัว อย่างเบาหวาน หรือโรคที่เกี่ยวข้องกับเส้นเลือดในตา ยิ่งควรต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ พบแพทย์และตรวจดูอาการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาดวงตาให้เป็นหน้าต่างของดวงใจที่สดใสไปได้นานๆ

หมายเหตุ : ขอขอบคุณภาพถ่ายต่างๆ จากเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต

Credit : น.ศ. ฝึกเขียน 1198You may also like...