งานราชการ กับค่านิยมการทำงานของคนรุ่นใหม่

ข้าราชการ นับเป็นหนึ่งในอาชีพที่ได้รับความนิยมและอยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน ซึ่งในอดีตการปฏิบัติงานของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่รับใช้พระมหากษัตริย์หรือพระเจ้าแผ่นดิน คือเป็น “ข้าของ แผ่นดิน” จึงนับเป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีผู้คนนับหน้าถือตา ถึงขนาดมีคำกล่าวว่า “สิบพ่อค้าเลี้ยงไม่เท่าหนึ่งพญาเลี้ยง”

หากแต่ในปัจจุบัน ค่านิยมดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ด้วยสังคมโลกที่เปิดกว้าง ทำให้ค่านิยมในการทำงานของคนรุ่นใหม่เปลี่ยนแปลงไป มองหาความก้าวหน้า ความท้าทาย และตัวเลขของรายได้เป็นสำคัญ ต่างกับงานราชการที่ยังติดภาพลักษณ์ล้าสมัย เช้าชามเย็นชาม เชื่องช้า และรายได้ต่ำ แม้จะมีสวัสดิการที่ดี แต่นั่นอาจไม่มีเสน่ห์เพียงพอที่จะดึงดูดบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มาทำหน้าที่ข้าราชการได้ ดังจะเห็นได้จากเหตุผลของคนส่วนใหญ่ที่มาสมัครงานราชการว่าเป็นเพียงตำแหน่งงานที่ดูว่า “มั่นคง” มากกว่า “ศรัทธา” และ “รัก” ที่จะทำ

ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงควรเร่งเสริมสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของข้าราชการ ให้ดูมีความทันสมัย เป็นอาชีพที่มีเกียรติในฐานะบุคลากรที่มีหน้าที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนชี้ให้เห็นถึงข้อดีในการรับราชการ  ที่มีนอกเหนือกว่าสวัสดิการ เช่น การได้รับทุนจากภาครัฐ เพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างความมั่นคงในระยะยาว เป็นต้น สิ่งเหล่านี้แม้จะเพิ่มอัตราการแข่งขัน แต่เราจะได้คนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ มาเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการที่มีคุณภาพได้ต่อไป

หมายเหตุ : ขอขอบคุณภาพถ่ายต่างๆ จากเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต

Credit : น.ศ. ฝึกเขียน 3650You may also like...