Smart Grid ระบบไฟฟ้าแห่งอนาคตของไทย

กระแสไฟฟ้า เป็นสาธารณูปโภคที่มีความจำเป็นของชีวิตมนุษย์ โดยมีรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ให้บริการ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการศึกษา วิจัย และดำเนินการพัฒนา โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ หรือ Smart Grid เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ดำเนินการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมั่นคง

ระบบ Smart Grid เป็นโครงข่ายไฟฟ้าที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเข้ามาในการควบคุมการผลิต ทั้งโรงผลิตไฟฟ้าปัจจุบัน เช่น โรงไฟฟ้าถ่านหิน, ก๊าซ, เขื่อนพลังงานน้ำขนาดใหญ่ เป็นต้น ตลอดจนเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทางเลือกสะอาดที่กระจายอยู่ทั่วไป (Distributed Energy Resource : DER) อาทิ พลังงานทดแทน (Renewable Energy) เช่น พลังงานลม แสงอาทิตย์ ชีวภาพ ชีวมวล พลังน้ำขนาดเล็ก หรือแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ (Distributed Generation) เช่น เซลล์แสงอาทิตย์ขนาดเล็ก ติดตั้งบนหลังคาเรือน (Rooftop Photo Voltaic ) กังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (Small Wind Turbine) เป็นต้น

ระบบดังกล่าวยังช่วยควบคุมระบบการส่ง และจ่ายพลังงานไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกได้ในหลายๆ ด้าน เช่น สามารถทำงานได้เองโดยอัตโนมัติทั้งในสภาวะปกติและสภาวะฉุกเฉิน (เกิดภัยธรรมชาติ เกิดการจราจล เป็นต้น) การตรวจวัดสภาวะของระบบ ณ เวลาจริง การสื่อสารข้อมูลโต้ตอบกับบุคคล อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และระบบการทำงานต่างๆ มีระบบมิเตอร์อัจฉริยะ และการอ่านมิเตอร์อัตโนมัติ รวมถึงระบบบริหารจัดการด้านความต้องการการใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

Smart Grid จึงเป็นระบบไฟฟ้าที่มีความอัจฉริยะ อันเกิดจากการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า ระบบสารสนเทศ และระบบการสื่อสารเข้าไว้ด้วยกันเป็นโครงข่าย มีการสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สำคัญทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และระบบฝังตัว เทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติ (System Control and Automation) และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) อันเป็นระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ ที่จะมาอำนวยความสะดวกให้แก่คนไทยในอนาคต

หมายเหตุ : ขอขอบคุณภาพถ่ายต่างๆ จากเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต

Credit : น.ศ. ฝึกเขียน 1433You may also like...